martes, 27 de marzo de 2012

Cielos de barro


¡Buenas!

La verdad es que he estado un poquito perdida estos días, pero hoy traigo una nueva recomendación. Se trata de Cielos de Barro, de la fallecida Dulce Chacón. Esta autora quizás es más conocida por otra de sus obras, “La voz dormida”, que ha sido llevada al cine este año y que obtuvo diversas nominaciones a los Goya, entre ellos el premio a la mejor actriz secundaria (María León).Dulce Chacón escribió una espécie de ciclo sobre la Guerra Civil Española que consta de dos obras: La Voz Dormida y Cielos de Barro. No he tenido la oportunidad de leer el primero, pero gustándome como me gustó Cielos de Barro, estoy dispuesta a leer todo lo que haga falta sobre Dulce Chacón. Me parece que esta autora nos ha dejado demasiado pronto y con un legado un tanto escaso para mi gusto, pero desde luego muy enriquecedor.

Cielos de Barro narra la historia de un policia que acude a un pueblecito en los tiempos de la posguerra para resolver un crimen que se ha cometido en el cortijo de la localidad. No es una posguerra inmediata, sino el tiempo de la posguerra en el que la gente ya empezaba a destapar sus heridas y pasaba de ignorar lo sucedido a explicar su historia. Casi todo el relato está narrado por un anciano alfarero que es de los pocos que sigue viviendo en dicho pueblo. El lenguaje del anciano es tan auténtico que me recuerda a mis propios mayores, esa forma de hablar encabalcando las frases, dejando expresiones a medias, usando la yuxtaposición hasta el infinito: Y me dijo: ¿no lo sabías? Y yo le dije: pues no... Supongo que ya me entendéis.El viejecito se remonta a los tiempos de antes de la guerra y explica cómo fue su matrimonio y el nacimiento de su hija. Explica que los señores del cortijo, como pasa a menudo, eran más mundanos de lo que muchos pensaban y tenían bajas pasiones como todos. Entonces llega la guerra y los chismorreos quedan en segundo plano para hacer sitio a las historias de fusilamientos de seres queridos, embargo de bienes y bombardeos en las capitales.

La historia es muy amena, a la vez que trágica y conmovedora. Saca a relucir todo aquello que marcó una época y un país y nos recuerda que, aunque pensemos que el peligro ya ha pasado, las marcas de una guerra tardan tiempo en cerrarse y los crímenes que uno comete al amparo de un ejército pueden salpicarte cuando menos te lo esperes.

Muy muy recomendable.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bones!

La veritat és que he estat una mica perduda aquests dies, però avui porto una nova recomanació. Es tracta de Cielos de Barro, de la difunta Dulce Chacón. Aquesta autora potser és més coneguda per una altra de les seves obres, "La voz dormida", que ha estat portada al cinema aquest any i que va obtenir diverses nominacions als Goya, entre ells el premi a la millor actriu secundària (Maria León).Dulce Chacón va escriure una espècie de cicle sobre la Guerra Civil Espanyola que consta de dues obres: La voz dormida y Cielos de Barro. No he tingut l'oportunitat de llegir el primer, però agradant-me com em va agradar Cielos de Barro, estic disposada a llegir tot el que faci falta sobre Dulce Chacón. Em sembla que aquesta autora ens ha deixat massa aviat i amb un llegat una mica escàs pel meu gust, però per descomptat molt enriquidor.

Cielos de Barro narra la història d'un policia que va a un poblet en els temps de la postguerra per resoldre un crim que s'ha comès en el mas de la localitat. No és una postguerra immediata, sinó el temps de la postguerra en què la gent ja començava a destapar les seves ferides i passava d'ignorar els fets a explicar la seva història. Gairebé tot el relat està narrat per un ancià terrissaire que és dels pocs que segueix vivint en aquest poble. El llenguatge de l'ancià és tan autèntic que em recorda als meus propis avis, aquesta forma de parlar trepitjant les frases, deixant expressions a mitges, fent servir la juxtaposició fins a l'infinit: I em va dir: no ho sabies? I jo li vaig dir: doncs no... Suposo que ja m'enteneu.
El vellet es remunta als temps d'abans de la guerra i explica com va ser el seu matrimoni i el naixement de la seva filla. Explica que els senyors del mas, com passa sovint, eren més mundans del que molts pensaven i tenien baixes passions com tots. Llavors arriba la guerra i les xafarderies queden en segon pla per fer lloc a les històries d'afusellaments d'éssers estimats, embargament de béns i bombardejos a les capitals.


La història és molt amena, alhora que tràgica i commovedora. Treu a la llum tot allò que va marcar una època i un país i ens recorda que, encara que pensem que el perill ja ha passat, les marques d'una guerra triguen temps a tancar i els crims que un comet a l'empar d'un exèrcit poden salpicar-te quan menys t'ho esperis.

Molt molt recomanable.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Generación Beat - Generació Beat


¡Buenas!

Hoy os traigo una nueva recomendación. Al terminar la carrera, un grupo de amigos y yo decidimos hacer un viaje a Estados Unidos a modo de cierre de esa etapa tan bonita de nuestras vidas: la vida universitaria. Estábamos paseando por San Francisco cuando descubrimos una librería pequeñita y acogedora, como las de antaño, con suelos de madera y altas estanterías hasta el techo. En ella encontramos varios libros que nos llamaron la atención, sobretodo uno de Lawrence Ferlinghetti llamado “Poetry as Insurgent Art”. Todos nos compramos este libro a modo de souvenir ya que, además de ser muy interesante, es un libro muy pequeñito de tapa dura, con lo cual lo podías ir leyendo en el avión de vuelta a España.

Read between the lives and write between the lines.

Ferlinghetti pertenece a la generación beat, un movimiento de la década de los años 50 en el cual se expresa el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. Este movimiento se considera el precursor del movimiento hippie, que tuvo su principal sede en San Francisco.

Put your ear to the ground and hear the turning of the earth, the surge of the sea, and the laments of dying animals.

Ferlinghetti posando en la librería que visitamos


En Poetry As Insurgent Art se habla del concepto de poesía como un ente libre, no como una forma de expresión escrita sino como un modo de vida. Son una serie de poemas cortos en los cuales se habla sobre lo que es y lo que no es poesía, sobre cómo los lectores y los críticos matan la poesía sin darse cuenta.

Question everything and everyone, including Socrates, who questioned everything.

Como reza el ticket que ahora me sirve de marcapáginas, lo compramos en la librería City Lights Books, a las 3:53 pm el 07/18/09 y nos costó 12.95 dólares, 16 dólares si lo hubiéramos comprado en Canadá (pobrecillos). No sé si será muy dificil encontrar este libro en España, pero os animo encarecidamente a que lo busquéis, no son más que 90 páginas que se leen en un suspiro, pero son completamente inspiradoras y siempre encuentras un poema al cual no prestaste atención y que de repente cobra sentido. Muy muy recomendable.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bones!

Avui us porto una nova recomanació. En acabar la carrera, un grup d'amics i jo vam decidir fer un viatge als Estats Units a manera de tancament d'aquesta etapa tan bonica de les nostres vides: la vida universitària. Estàvem passejant per Sant Francesc quan vam descobrim una llibreria petitona i acollidora, com les d'abans, amb terres de fusta i altes prestatgeries fins al sostre. Hi vam trobar diversos llibres que ens van cridar l'atenció, sobretot un de Lawrence Ferlinghetti anomenat "Poetry es Insurgent Art". Tots ens vam comprar aquest llibre com a souvenir ja que, a més de ser molt interessant, és un llibre molt petit de tapa dura, amb la qual cosa podies anar llegint a l'avió de tornada a Espanya.

Read between the lives and write between the lines.

Ferlinghetti pertany a la generació beat, un moviment de la dècada dels anys 50 en el qual s'expressa el rebuig als valors nord-americans clàssics, l'ús de drogues, una gran llibertat sexual i l'estudi de la filosofia oriental. Aquest moviment es considera el precursor del moviment hippie, que va tenir la seva principal seu a San Francisco.


Put your ear to the ground and hear the turning of the earth, the sorgeix of the sea, and the laments of dying animals.

Ferlinghetti a la llibreria que vam visitar


En Poetry As Insurgent Art es parla del concepte de poesia com un ens lliure, no com una forma d'expressió escrita sinó com una forma de vida. Són una sèrie de poemes curts en els quals es parla sobre el que és i el que no és poesia, sobre com els lectors i els crítics maten la poesia sense adonar-se'n.

Question everything and everyone, including Socrates, who questioned everything.

Com diu el tiquet que ara em serveix de punt de llibre, el vam comprar a la llibreria City Lights Books, a les 3:53 pm el 07/18/09 i ens va costar 12.95 dòlars, 16 dòlars si ho haguéssim comprat a Canadà (pobrets). No sé si serà molt difícil trobar aquest llibre a Espanya, però us animo encaridament a que ho busqueu, no són més que 90 pàgines que es llegeixen en un sospir, però són completament inspiradores i sempre trobes un poema al qual no vas parar atenció i que de sobte cobra sentit. Molt molt recomanable. 

viernes, 9 de marzo de 2012

Morir matando - Morir matant

¡Buenas!

Hoy traigo un post de tema personal: ayer hice una entrevista para la empresa Fnac, el puesto a ocupar era vendedor/a de libros. Llegué a la oficina y resultó que no era una entrevista personal, sino una de esas sesiones en grupo tipo "El método Gronholm" en las cuales todos los aspirantes al puesto tienen que resolver una serie de situaciones para valorar su capacidad de trabajar en grupo, capacidad de liderazgo y demás.

Lo primero que hicimos fue presentarnos uno a uno y decir por qué queríamos el puesto. En principio podría parecer un ejercicio inocente, pero lo cierto es que, una vez que todos sabíamos lo que había estudiado y trabajado cada uno, se quedó en el ambiente un cierto tono tenso ya que, involuntariamente, ibas pensando "este que tiene 2 carreras me gana" o "este mindundi sin experiencia no tiene nada que hacer". Inevitablemente, te ponías a la defensiva.

La primera prueba fue realizar un test de conocimientos generales. Eran basicamente preguntas relacionadas con el mundo literario, pero también incluía cuestiones sobre fotografía, música, arte y demás, cosa que me pareció estupenda porque siempre he creído que el conocimiento se tiene que tratar de forma transversal, no con grupitos aislados unos de otros. El cuestionario en sí tenía su miga porque había autores que no me sonaban de nada y otros que no hablaban sobre obras ni autores sino sobre personajes y géneros literarios.

La segunda prueba era realizar una lista sobre las 10 características más importantes de un vendedor de libros. Cada uno tenía que hacer su propia lista y, una vez realizada, confeccionar entre todos los candidatos una única lista, ordenando las características por orden de importancia. En mi caso, me centré bastante en el hecho de tener conocimientos amplios sobre literatura y sobre el hecho de "saber vender" y saber ofrecer alternativas al cliente para que éste quede satisfecho. En cambio, el resto de aspirantes se centraron más en la parte "poética" de la profesión, es decir, ser amables, saber trabajar en grupo, ser pacientes. No digo que no sean cosas importantes, pero es que para mí la característica "ser amable" para ser un buen vendedor me parece igual que la característica "tener nariz" para ser un buen vendedor, creo que son cosas que cada uno ya tiene de por sí y que, si no eres amable en el trabajo, tampoco lo eres en otros aspectos de la vida.

En fin, decir que este tipo de entrevista me ha sorprendido, no porque no se evalúe bien a los candidatos sino porque al entrar a la sala de entrevistas tu único pensamiento es "voy a morir matando", es decir, voy a ir a por todas y voy a intentar sobresalir por encima del resto. Eso no es malo, porque en los tiempos que corren hay que ser agresivo y hacerse valer, pero quizás hay gente que es más tímida o que le cuesta expresarse en público y que le iría mejor otro tipo de entrevistas.

En fin, a ver si me llaman.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bones!

Avui porto un post de tema personal: ahir vaig fer una entrevista per a l'empresa Fnac, el lloc a ocupar era venedor / a de llibres. Vaig arribar a l'oficina i va resultar que no era una entrevista personal, sinó una d'aquelles sessions en grup tipus "El mètode Gronholm" en les quals tots els aspirants han de resoldre una sèrie de situacions per valorar la seva capacitat de treball en grup, capacitat de lideratge i altres.

El primer que vam fer va ser presentar-nos un a un i dir per què volíem el lloc. En principi podria semblar un exercici innocent, però el cert és que, una vegada que tots sabíem el que havia estudiat i treballat cadascun, es va quedar a l'ambient un cert to tens ja que, involuntàriament, anaves pensant "aquest que té 2 carreres em guanya "o" aquest mindundi sense experiència no té res a fer ". Inevitablement, et posaves a la defensiva.

La primera prova va ser realitzar un test de coneixements generals. Eren bàsicament preguntes relacionades amb el món literari, però també incloïa qüestions sobre fotografia, música, art i altres, cosa que em va semblar estupenda perquè sempre he cregut que el coneixement s'ha de tractar de forma transversal, no amb grupets aïllats uns dels altres. Els comentaris en si tenia el seu què perquè havia autors que no em sonaven de res i altres que no parlaven sobre obres ni autors sinó sobre personatges i gèneres literaris.

La segona prova era fer una llista sobre les 10 característiques més importants d'un venedor de llibres. Cadascú havia de fer la seva pròpia llista i, un cop realitzada, confeccionar entre tots els candidats una única llista, ordenant les característiques per ordre d'importància. En el meu cas, em vaig centrar bastant en el fet de tenir coneixements amplis sobre literatura i sobre el fet de "saber vendre" i saber oferir alternatives al client perquè aquest quedi satisfet. En canvi, la resta d'aspirants es van centrar més en la part "poètica" de la professió, és a dir, ser amables, saber treballar en grup, ser pacients. No dic que no siguin coses importants, però és que per a mi la característica "ser amable" per ser un bon venedor em sembla igual que la característica "tenir nas" per ser un bon venedor, crec que són coses que cadascú ja té de per si i que, si no ets amable a la feina, tampoc ho ets en altres aspectes de la vida.

En fi, dir que aquest tipus d'entrevista m'ha sorprès, no perquè no s'avaluï bé als candidats sinó perquè en entrar a la sala d'entrevistes el teu únic pensament és "vaig a morir matant", és a dir, vaig a anar a per totes i intentaré sobresortir per sobre de la resta. Això no és dolent ja que en els temps que corren has de ser agressiu i fer-te valer, però potser hi ha gent que és més tímida o que li costa expressar-se en públic i li aniria millor una altra mena d'entrevista.

En fi, a veure si em truquen.jueves, 1 de marzo de 2012

Desafío a la vejez

¡Buenas!

Esta semana estoy poética. Este poema de Gioconda Belli siempre me ha recordado a mis abuelas, esas mujeres que llevaban la sabiduría grabada a fuego en cada arruga. Esas abuelas que tenían la belleza que sólo los nietos y nietas sabemos verles y que nos dejaban hacer aquello que nuestras madres nos prohibían. Mi madre siempre le decía a mi abuela Matilde: "¡no le compres nada a la niña que después no come!" y mi abuela lo primero que me decía cuando me venía a buscar al cole era: "¿qué quieres? ¿Un Palote o un Chupa-Chups?". Mi abuela Angelita era más de darnos dinero, aunque para ella nunca hubo el paso de pesetas a euros y hasta el final de sus días (que terminaron en 2009) nos decía: "Toma, 500 pesetas para que te tomes una Coca-Cola" y te daba un billete de 5 euros. Un día se me ocurrió decirle que 5 euros eran casi 1.000 pesetas y a la pobre casi le da un algo.

Hoy mi abuela habría cumplido 96 años, así que aquí va este poema que demuestra que te puedes seguir sintiendo vivo hasta el final de tus días.

Desafío a la vejez - Gioconda Belli

Cuando yo llegue a vieja
- si es que llego-
y me mire al espejo
y me cuente las arrugas
como una delicada orografía
de distendida piel.
Cuando pueda contar las marcas
que han dejado las lágrimas
y las preocupaciones,
y ya mi cuerpo responda despacio 
a mis deseos,
cuando vea mi vida envuelta
en venas azules,
en profundas ojeras,
y suelte mi blanca cabellera
para dormirme temprano
-como corresponde-
cuando vengan mis nietos
a sentarse sobre mis rodillas
enmohecidas por el paso de muchos inviernos,
sé que todavía mi corazón
estará -rebelde- tictaqueando
y las dudas y los anchos horizontes
también saludarán 
mis mañanas. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bones!

Aquesta setmana estic poètica. Aquest poema de Gioconda Belli sempre m'ha recordat a les meves àvies, aquelles dones que portaven la saviesa gravada a foc en cada arruga. Aquelles àvies que tenien la bellesa que només els néts i les netes sabem veure i que ens deixaven fer tot allò que les mares ens prohibien. Ma mare sempre li deia a la meva àvia Matilde: "¡no le compres nada a la niña que después no come!" i la meva àvia el primer que em deia quan venia a buscar-me a l'escola era: "¿qué quieres? ¿Un Palote o un Chupa-Chups?". La meva àvia Angelita era més de donar-nos calers, tot i que per ella mai va haver el canvi de pessetes a euros i fins el final dels seus dies (que van acabar el 2009) ens deia: "Toma, 500 pesetas para que te tomes una Coca-Cola" i et donava un bitllet de 5 euros. Un dia se'm va ocòrrer dir-li que 5 euros eren gairebé 1.000 pessetes i a la pobre casi li agafa un infart.

Avui la meva àvia Angelita hagués complert 96 anys, així que aquí va aquest poema que demostra que pots seguir sentint-te viu fins el final dels teus dies.

(No el tradueixo perquè seria una falta d'educació). 


Desafío a la vejez - Gioconda Belli

Cuando yo llegue a vieja
- si es que llego-
y me mire al espejo
y me cuente las arrugas
como una delicada orografía
de distendida piel.
Cuando pueda contar las marcas
que han dejado las lágrimas
y las preocupaciones,
y ya mi cuerpo responda despacio 
a mis deseos,
cuando vea mi vida envuelta
en venas azules,
en profundas ojeras,
y suelte mi blanca cabellera
para dormirme temprano
-como corresponde-
cuando vengan mis nietos
a sentarse sobre mis rodillas
enmohecidas por el paso de muchos inviernos,
sé que todavía mi corazón
estará -rebelde- tictaqueando
y las dudas y los anchos horizontes
también saludarán 
mis mañanas.